Ихэр хүүхэдтэй иргэдийн анхааралд.

2017 оны Засгийн газрын 340 тоот тогтоолоор батлагдсан “Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай” журамд ихэр хүүхдийн тэтгэмжийн хэмжээг хүүхэд тус бүрт 1,000,000 төгрөг, 3 болон түүнээс дээш ихэр хүүхдэд олгох тэтгэмжийн хэмжээг нэг удаа хүүхэд тус бүрт 3,000,000 төгрөг байхаар тогтоосон байна. Тухайн хөтөлбөрт хамрагдахад бүрдүүлэх баримт бичгийн талаарх мэдээллийг доорх холбоосноос авна уy. http://legalinfo.mn/annex/details/8110?lawid=13001%2F