Баримт бичгийн хуулбар баталгаажуулах

ЭСЯ иргэний үнэмлэх, төрсний, гэрлэлтийн гэрчилгээ, жолооны үнэмлэх, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээний баталгаат орчуулганы үнэн зөвийг гэрчилнэ.

Дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

   - Баталгаат орчуулганы баримт бичгийн эх хувь,
   - Үйлчилгээ авахаар хандсан иргэний гадаад паспорт, эсхүл иргэний үнэмлэх,
   - Үйлчилгээний төлбөр, банкаар тушаасан байна. /үйлчилгээний төлбөр /