Үйлчилгээний хураамж

Нэг. Визийн хураамж, үйлчилгээний хэмжээ
  Визийн төрөл Визийн хураамж, үйлчилгээний хөлс /Засгийн газрын тогтоолоор ам доллараар Суугаа орны валютаар
/форинт/
1 Орох виз Нэг удаа 45+5 15000
2 Хоёр удаа 60+5 21000
3 Дамжин өнгөрөх виз Нэг удаа 20+5 7500
4 Хоёр удаа 45+5 15000
5 Олон удаа 70+5 22500
6 Олон удаагийн виз 6 сар хүртэлх 100+5 31500
7 6 сараас 1 жил хүртэлх 200+5 61500
8 Нэг визэд хавсаргасан визийг салгах, визийн шилжүүлэн олгох 10 ам доллар 3000 

Хоёр. Консулын үйлчилгээ үзүүлэхэд хураах тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ 2.1 Нотариатын үйлчилгээ, консулын баталгаа

Үйлчилгээний нэр Засгийн газрын тогтоолд заасан  визийн хураамж, үйлчилгээний хөлс /ам доллараар/ Суугаа орны валютаар /форинт/
Үнэ тодорхойгүй хэлцэл, өв залгамжлал, бүх төрлийн гэрээ, хэлцэл,  итгэмжлэл гэрчлэх, өөрчлөлт оруулах, хугацааг сунгах 10 ам.доллар буюу 3000
Эд хөрөнгийн үнэлэх боломжгүй гэрээ, хэлцэл гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Эд хөрөнгийн үнэлэх боломжгүй гэрээ, хэлцэлд өөрчлөлт оруулсан, хугацаа сунгасныг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Эд хөрөнгө хөлслөх, түрээслэх гэрээ, дүрэм гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Монгол Улсын газрын харилцаанд холбогдох гэрээнээс бусад хэлцэл /гэрээ, итгэмжлэл зэрэг/-ийг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Баримт бичгийн орчуулга, баримт бичигт консулын баталгаа гаргахад  5 ам доллар буюу 1500
Баримт бичигт консулын баталгаа гаргахад  /оршин суугаа газрын тодорхойлолт зэрэг хамаарна/ 5 ам доллар буюу 1500
Баримт бичгийг болон баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэхэд хуудас тутмаас 5 ам доллар буюу 1500
Баримт бичгийн орчуулгыг гэрчлэхэд хуудас тутмаас /төрсний, гэрлэсний гэрчилгээ, иргэний бүртгэлийн бүх төрлийн лавлагаа/ 5 ам доллар буюу 1500
Баримт бичигт зурсан гарын үсгийг гэрчлэхэд 5 ам доллар буюу 1500
Гэрчлэгдсэн баримт бичгийн хуулбарыг гэрчлэхэд хуудас тутмаас 5 ам доллар буюу 1500
Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр үндсэн материалыг шалгахад 5 ам доллар буюу 1500
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн холбогдолтой баримт бичгийг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 11.4.1-11.4.3, 11.4.7-д зааснаас бусад гэрээ, хэлцлийг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Хууль тогтоомжид заасан бусад үйлчилгээ үзүүлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах тухай гэрээ, дүрэм гэрчлэхэд хуудас тутмаас 10 ам.доллар буюу 3000
Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах, татан буулгах баримт бичиг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах, татан буулгах баримт бичигт өөрчлөлт оруулсан, хугацааг нь сунгасныг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Хуулийн этгээдийг  байгуулах, өөрчлөн  байгуулахад эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл болон зөвшөөрөлтөй холбогдсон баримт бичиг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Өв залгамжлах эрх, гэрээслэл гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран болон дундаа хэсгээр өмчлөх эрхийг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Өв залгамжлал, гэрээслэл, гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран болон дундаа хэсгээр өмчлөх эд хөрөнгөөс оноглох хувиа өмчлөх эрх, үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхтэй холбоотой гэрээ зэрэг тодорхой үнийн дүн, төлбөрийн хэмжээ бүхий бүх төрлийн гэрээ, хэлцлийг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000
Өвлүүлэгчийн нөхөр, эхнэр, эцэг, эхээс бусад хүнд өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ олгоход 10 ам.доллар буюу 3000
Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ зэрэг үл хөдлөх болон хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг нотлох бүх төрлийн баримт бичгийн хуулбарыг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу 3000

Анхаарах зүйл: Хураамжийг банкаар шилжүүлэхэд банкны шимтгэл 500 форинтийг  үйлчилгээний хураамж дээр нэмж шилжүүлэх бөгөөд харин онлайнаар шилжүүлэхэд энэ шимтгэлийг төлөх шаардлагагүйг анхаарна уу. 2.2 Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ

Үйлчилгээний нэр Засгийн газрын тогтоолд заасан  визийн хураамж, үйлчилгээний хөлс /ам доллараар/ Суугаа орны валютаар /форинт/
Төрсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10 ам доллар 3000
Төрсний гэрчилгээ дахин олгох
Гэрлэсний  бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох
Гэрлэсний  гэрчилгээ дахин олгох
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгэх
Гэрлэлт сэргээсний  бүртгэлд бүртгэх
Эцэг эх/- тогтоосны   бүртгэлд бүртгэх
Биеийн дахцахшүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ийн бүртгэлд бүртгэх 5 ам доллар 1500
Төрсний болон гэрлэсний  гэрчилгээг сольж олгох 10 ам доллар 3000
Нас барсны бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10 ам доллар 3000
Монгол Улсын иргэний үнэмлэх анх удаа олгох болон 25, 45 насанд сольж олгох 10 ам доллар 3000
Монгол Улсын иргэний үнэмлэх дахин  олгох 20 ам доллар 6000
Үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох 50 ам доллар 15000
Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгох 15 ам доллар 4500

Name of bank:      MKB bank, Bank address: 1024 Budapest, Szena ter 4. /Mammut Üzletház/
Account name:      Embassy of Mongolia to Budapest
Account number:  10300002 -50111699-71003289 /Forint/

                             10300002 -50111699-71104885 /Euro/
                             IBAN: HU37 10300002 50111699 71104885