Баримт бичиг орчуулах, орчуулга баталгаажуулах

Иргэний үнэмлэх, төрсний, гэрлэлтийн гэрчилгээ, үнэмлэх, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээний баталгаат орчуулга хийнэ. Дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

  1. Орчуулга хийлгэх баримт бичгийн эх хувь,
  2. Үйлчилгээ авахаар хандсан иргэний гадаад паспорт, эсхүл иргэний үнэмлэх,
  3. Үйлчилгээний хураамж: 5000 ft, Үйлчилгээний хураамжийг банкны дансаар шилжүүлэн үү.

Жич: Хэрэв өөрийн биеэр ирэх боломжгүй тохиолдолд дээрх баримт бичгийг бүрдүүлэн шуудангаар ирүүлэх бөгөөд баталгаат орчуулгаа буцаан авах шуудангийн төлбөрийг төлсөн, хүлээн авах хаяг бүхий дугтуйг дотор нь хийнэ.